Regulamin
REGULAMIN
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z maszyn na testy , prowadzonego przez firmę Amrol Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnica 30 87-207 Dębowa Łąka , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306085, NIP: 8781776342 .
WYMAGANE DOKUMENTY
1. Najemca oświadcza, że posiada konieczne kwalifikacje i umiejętności, aby używać prawidłowo przedmiotu najmu i akcesoriów dodatkowych.
2. Na prośbę wynajmującego zostaną one okazane pracownikowi firmy Amrol.
3. Pomiędzy najemcą a wynajmującym zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy
4. Szczegółowe warunki najmu reguluje umowa Warunki i ceny najmu podlegają negocjacjom.

ZASADY KORZYSTANIA
1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.
2.  NAJEMCA oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu we okresie trwania umowy.
4. Najemca potwierdza, że odebrał przedmiot najmu sprawny, czysty, bez widocznych wad.
5. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu oraz akcesoriów dodatkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi.
6. Najemca zobowiązuje się nie oddawać przedmiotu najmu ani akcesoriów dodatkowych w podnajem ani nie użyczać ich osobom trzecim, chyba że Wynajmujący wyrazi na to zgodę na piśmie.
7. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
8.  Wynajmujący może  zapewnić do obsługi wynajmowanych maszyn odpowiednio przeszkolony i uprawniony personel. W drodze indywidualnych uzgodnień firma zapewnia możliwość wynajmu maszyn wraz z obsługą operatorską.
9. Maszyny wynajmowane są na czas określony , ustalony odpowiednią jednostką czasu, którą jest doba, tydzień lub miesiąc, z wyznaczonym godzinowym limitem czasu pracy. W takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy jest naliczana dodatkowa opłata.
10. Istnieje możliwość wynajmu flotowego (większa ilość urządzeń, dłuższe okresy). W takim przypadku warunki wynajmu są negocjowane indywidualnie.
11. Najemca nie ma prawa dokonywania napraw i przeglądów technicznych przedmiotu najmu z wyłączeniem czynności wskazanych przez Wynajmującego.

OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów paliwa i transportu.
2. Najemca w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu przedmiotu najmu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wynajmującego i nie będzie dalej użytkować przedmiotu do póki nie zostanie on naprawiony przez autoryzowany serwis
3. Od chwili odbioru sprzętu o. WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.
4. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.
5. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.
6. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu
7. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, podanym na umowie wynajmu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony.
8. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.
9. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.
10. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia według obowiązującego cennika.
11. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić przedmiot najmu oraz akcesoria dodatkowe w stanie nie pogorszonym poza zużyciem wynikającym z normalnej eksploatacji.
12. Przedmiot Najmu winien być zwrócony umyty, paliwo w zbiorniku uzupełnione do pełna.
PRAWA WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący ma prawo do sprawdzania wiarygodności Najemcy.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmówienia zawarcia umowy najmu.
3. Wynajmujący ma prawo do kontrolowania przedmiotu najmy na zgodność z warunkami umowy podczas jej trwania.
4. Wynajmujący ma prawo do odbioru przedmiotu najmu w przypadku naruszenia warunków umowy najmu.
5. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.
6. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.
7. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody NAJEMCY.